Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op www.hipro.be en shop.hipro.be.

Toegang tot deze site www.hipro.be en shop.hipro.be of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Danone Belux nv/sa behoudt zich het recht voor deze voorwaarden om het even wanneer te wijzigen Danone Belux nv/sa nodigt daarom de gebruikers uit om ze regelmatig te raadplegen. Deze voorwaarden vormen alle akkoorden tussen Danone Belux nv/sa en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn.

 1. TOEGANG TOT DE SITE

2.1. Met uitzondering van de verbindingskosten is de toegang tot de inhoud van deze site gratis en vereist hij geen voorafgaande inschrijving of abonnement.

2.2. Danone Belux nv/sa behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen, zonder de gebruiker vooraf te verwittigen. Danone Belux nv/sa kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid oplopen.

 1. EIGENDOM VAN HET TERREIN

Deze site is de exclusieve eigendom van Danone Belux nv/sa waarvan de zetel gevestigd is te Werkhuizenkaai 159-160, 1000 Brussel, België en ingeschreven aan de KBO onder het nummer KBO 0400.774.801.

De website shop.hipro.be is ontwikkeld door Danone en wordt gehost door Shopify.

AUTEURSRECHTEN EN SUI GENERIS RECHTEN

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties weergegeven op de site van Danone Belux nv/sa evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Danone Belux nv/sa en/of gebruikt Danone Belux nv/sa onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.

Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door Danone Belux nv/sa toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen terzake.

Danone Belux nv/sa kent aan de gebruikers van haar site, op de door het auteursrecht beschermde werken waarover Danone Belux nv/sa over het auteursrecht beschikt alsmede op de door sui generis rechten beschermde elementen, een persoonlijk, gericht en niet-exclusief gebruiksrecht toe van de site, Danone Belux nv/sa kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

Het reproduceren, kopiëren, verkopen of exploiteren met een ander dan het bovenvermelde doel, alsook de wijziging, verspreiding of het gebruik met of zonder een commercieel doel kan namaak zijn, die strafrechtelijk wordt bestraft, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Danone Belux nv/sa. De gebruiker verbindt er zich dus toe deze daden niet zonder toestemming te verrichten alsmede, onder andere, headers na te maken of op enige andere manier te manipuleren om de herkomst van de inhoud via de dienst te verbergen.

 1. MERKEN

De merken en/of logo’s van Danone Belux nv/sa of van andere vennootschappen van de Danone Belux nv/sa groep die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd.

Elk gebruik van deze merken of logo's van zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkhouder, een merkinbreuk uit waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is.

 1. GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN HAAR INHOUD

Danone Belux nv/sa verleent aan de gebruikers van haar site het persoonlijk en niet-exclusief recht de site voor hun eigen privé doeleinden te raadplegen. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Danone Belux nv/sa is het verboden om informaties uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Danone Belux nv/sa kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken.

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Danone Belux nv/sa of van haar Producten kan bezoedelen.

Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch, haatdragend, schade kan toebrengen aan minderjarige gebruikers of anderszins laakbaar is.

 1. AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE INHOUD VAN DE WEBSITE

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, levert Danone Belux nv/sa de site "als dusdanig". Danone Belux nv/sa verleent geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de site.

Danone Belux nv/sa biedt geen waarborg over de continuïteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten.

Danone Belux nv/sa doet haar uiterste best opdat de informatie die zij op deze site verspreidt juist is. Danone Belux nv/sa kan echter de juistheid of volledigheid van deze informatie niet waarborgen. Bijgevolg kan Danone Belux nv/sa geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze site.

Danone Belux nv/sa zal niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Danone Belux nv/sa wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geïmporteerd bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar Danone Belux nv/sa via hypertekstkoppelingen of via e-mails verwijst.

 1. DOOR DANONE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Danone verwijst in dit verband naar de “Privacy Policy” die beschikbaar is op de website www.hipro.be en shop.hipro.be via de link voorzien onderaan de site in het kader waarvan zij voldoet aan de vereisten die worden opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de lokale regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 1. E-MAILCOMMUNICATIE

De gebruiker laat Danone Belux nv/sa toe om haar e-mails te sturen, o.a. voor promotionele doeleinden, indien de gebruiker daartoe instemde door middel van de overeenstemmende opt-in voor zover deze werd voorzien op de site.

 

Indien de gebruiker geen e-mails van HiPRO of Danone (meer) wenst te ontvangen, kan hij/zij een brief sturen naar het volgende adres: Data Protection Officer, Danone, 17 boulevard Haussmann, 75009 Parijs, Frankrijk of een e-mail sturen aan het volgende adres: dpo.groupe@danone.com of naar Dpo.belux@danone.com.

 1. HYPERTEKSTKOPPELINGEN

De links naar deze site en naar andere sites moeten vooraf goedgekeurd zijn door Danone Belux nv/sa.

De site kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen. Danone Belux nv/sa oefent geen controle uit op deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, Producten, diensten of enig ander materiaal of informatie beschikbaar vanaf deze sites van derden.

Danone Belux nv/sa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of met het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico’s verbonden met het gebruik dat zij maakt van de inhoud van de site waarnaar op deze site wordt verwezen, met name als zij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of de volledigheid van deze inhoud.

 1. DIVERSE BEPALINGEN

Indien een of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden beschouwd worden als in strijd met een wettelijke vereiste, of nietig of onafdwingbaar worden gemaakt om enigerlei reden, dan worden de bepalingen in kwestie niet toegepast en de overige bepalingen van de onderhavige voorwaarden blijven onveranderd.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd.

Danone Belux nv/sa behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die handelen op een manier die als onwettelijk of ongeoorloofd of in overtreding met deze voorwaarden kan worden beschouwd.

 1. CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende onze algemene gebruiksvoorwaarden aarzel niet om Danone Belux nv/sa te contacteren via de contactgegevens weergegeven op de site.

 

 1. Algemene Voorwaarden

Definities :

"Klant": de natuurlijke of rechtspersoon die de websites bezoekt of de Applicaties gebruikt, ongeacht de plaats en de middelen die daartoe worden gebruikt. De Klant verwijst naar een meerderjarige natuurlijke persoon of met toestemming van een ouder of voogd.

"Algemene Voorwaarden": AV.

"Consument": de Klant die een natuurlijke persoon is en die gebruik maakt van Danone, de Website of de Applicatie en/of de Producten of diensten van Danone verwerft of gebruikt voor doeleinden die niet onder zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen.

"Danone" betekent Danone Belux nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kaaimuren 159-160 en met ondernemingsnummer BE 0400.774.801.

"Product" betekent de Producten die in onze online shop te koop worden aangeboden.

"Aankoop" betekent elke aankoop van Producten uit onze online shop.

"Reservering": de activiteit waarbij de Klant levensmiddelen en andere Producten in een winkelmandje plaatst, en dus reserveert, voor eindgebruik, en waarbij Danone tracht deze Producten op te halen om ze aan de Klant ter beschikking te stellen voor Levering op een adres, onder de hierna genoemde voorwaarden ("6. Levering") door de Klant ("Levering"). Tenzij anders vermeld, verwijst een Reservering altijd naar een Reservering gemaakt via de Website of een App.

"Site": shop.hipro.be

 

Toepassing

De op deze Site gekochte Producten zijn niet bestemd om door de Klanten te worden doorverkocht, tenzij met uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Danone.

Elke bestelling van een op de Site aangeboden Product impliceert de aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden. Zodra de Klant de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, wordt de Klant een Consument.

Dit aanbod is alleen geldig in bepaalde geografische Leveringsgebieden ("Leveringsgebied(en)"). Om deze gebieden te kennen, wordt de Klant verzocht de Site te raadplegen.

Zoals bepaald, zijn sommige bepalingen van deze voorwaarden in voorkomend geval alleen van toepassing op consumenten.

Het staat Danone vrij deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en deze gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra zij op de Website zijn gepubliceerd. Elke Reservering die wordt gedaan vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal echter onderworpen zijn aan de voorwaarden die gelden op het moment van de Reservering. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de geldende voorwaarden te raadplegen alvorens de Reservering te bevestigen.

In een bevestigingsmail van de Reservering, en voor zover de Klant zijn e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt de Klant een overzicht van de gemaakte Reservering en een link naar de Algemene Voorwaarden in een formaat dat door de Klant kan worden afgedrukt.

Een Reservering kan worden gedaan in het Frans of Nederlands via de Website, en in het Frans, Nederlands of Engels via de Applicatie, afhankelijk van de keuze van de Klant. De Klant maakt de keuze door de Website in zijn taal weer te geven. De latere communicatie tussen Danone en de Klant geschiedt in de aldus door de Klant gekozen taal.

Reserveringen zijn alleen mogelijk en geldig voor het Belgische en Luxemburgse grondgebied en uitsluitend voor Eindgebruik. De wederverkoop van via de Website/Applicatie gereserveerde Producten is strikt verboden. Indien Danone vermoedt dat Producten voor wederverkoop worden aangekocht, behoudt zij zich het recht voor gebruik te maken van alle rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten bedoeld in de artikelen 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.

 1. Abonnement op de dienst

Om van de op de Website aangeboden diensten te kunnen genieten en alvorens een Reservering op de Website of de Applicatie te kunnen maken, dient de Klant zich uitsluitend op Internet op de Website shop.hipro.be in te schrijven, door het op het scherm weergegeven inschrijvingsformulier in te vullen en aldus een profiel aan te maken ("Profiel").

De Klant garandeert dat de gegevens die hij daartoe op de Website invult correct en waarheidsgetrouw zijn. Na registratie kan de Klant de op de Website/Applicatie aangeboden diensten gebruiken door in te loggen via de Profiel met behulp van zijn/haar e-mailadres (gebruikersnaam) en wachtwoord. De Klant kan zijn wachtwoord te allen tijde wijzigen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord en voor het beheer en gebruik van zijn/haar Profiel.

De Klant vermeldt met name de nodige informatie voor zijn identificatie, waaronder een geldig e-mailadres en een wachtwoord naar keuze (dat persoonlijk en vertrouwelijk is) dat later zal worden gebruikt om zich op de Site te identificeren, alsook de gekozen bestelwijze en het Leveringsadres.

Elke Klant die al een Profiel heeft, moet zich identificeren door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren in de rubriek "Mijn Profiel". De Klant aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens zijn identiteit bewijst.

De verstrekking van persoonsgegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, is verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking en Levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk.

De Klant heeft echter het recht op toegang tot en rectificatie van deze informatie overeenkomstig deze voorwaarden.

Danone behoudt zich het recht voor de toegang tot "Mijn Profiel" te verwijderen, te deactiveren of te blokkeren in geval van misbruik daarvan of in geval van andere schendingen van deze AV of van andere voorwaarden die in het kader van de relatie tussen de Klant en Danone gelden. In dat geval heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of compensatie.

 1. Reservering

Op de Website moet de Klant zich registreren of, indien hij reeds over een Profiel beschikt, zich identificeren met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, alvorens een keuze te maken uit de verschillende op de Website of de Applicatie aangeboden Producten en zijn winkelmandje samen te stellen. De Klant kan ook beginnen met het kiezen van de verschillende Producten en het samenstellen van zijn winkelmandje alvorens zich te registreren of in te loggen, om verder te gaan met de Reservering.

Na het plaatsen van een product in het winkelmandje moet de Klant zijn keuze van betalingswijze aangeven. Zij kunnen doorgaan met Express Betaling door te kiezen voor "Shop Pay", "PayPal" of "Google Pay". Zij kunnen doorgaan met de klassieke betaling door "Doorgaan naar betaling" te selecteren.

 • Als Express Payment is gekozen door "Shop Pay" of "PayPal" of "Google Pay" te selecteren, moet de klant zijn gegevens invullen om verder te gaan met de verzending;
 • Als Klassieke Betaling is gekozen door "Doorgaan naar Betaling" te selecteren, moet de Klant zijn gegevens en verzendadres invullen en "Doorgaan naar Verzending" selecteren om door te gaan naar de verzending.

Als de Klant verder wil gaan met de betaling, moet hij/zij eerst de verzendingswijze aangeven. Het adres (van de bediende gemeenten) waar de Producten moeten worden geleverd, moet ook door de Klant worden meegedeeld om na te gaan of de dienst beschikbaar is in zijn gemeente in België of Luxemburg (zie de bediende gemeenten).

Reservering met vooruitbetaling

Reserveren voor Levering via de Website of de App kan vooraf worden betaald door op de knop "Doorgaan naar Verzending" te drukken en vervolgens op de knop "Doorgaan naar Betaling" en ten slotte op de knop "Nu Betalen". Betaling is mogelijk via "Shop Pay" of "PayPal" of "Google Pay" of met VISA, MASTERCARD en MAESTRO betaalkaarten.

De Klant wordt doorgestuurd naar de betaalomgeving van zijn/haar bank. Danone is niet betrokken bij het betalingsproces en aanvaardt terzake dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. Alle Belgische en buitenlandse betaalkaarten zoals VISA, MASTERCARD en MAESTRO worden aanvaard, op voorwaarde dat de bank die de kaart uitgeeft de online betalingsoptie heeft geactiveerd. Danone kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van eventuele extra kosten die de Klant in verband met online-betalingen moet maken, zoals, maar niet beperkt tot, valutawisselkosten die door de emitterende bank worden aangerekend.

De bezorgdienst kan alleen worden gebruikt voor Reserveringen met een waarde van ten minste 22 EUR, na aftrek van promoties (promotiecodes) of andere kortingen. Deze waarde wordt berekend op basis van de verkoopprijs die geldt op het moment van de Reservering van de gereserveerde Producten, na aftrek van eventuele promoties (promotiecodes) of andere kortingen. Alle andere kosten, zoals, maar niet beperkt tot, Leverings- en verzendkosten, enz. worden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de waarde van de Reservering.

 1. Koop

Na afloop van de Reservering wordt een overzicht gegeven van de totale prijs (inclusief kosten). Om tot de Reservering over te gaan, moet de Klant de Reservering formeel bevestigen en daartoe eerst de toepassing van de Algemene Voorwaarden aanvaarden door het desbetreffende vakje aan te kruisen, tenzij hij ze reeds bij een vorige Reservering heeft aanvaard en ze intussen niet zijn gewijzigd, in welk geval de instemming van de Klant met de Algemene Voorwaarden wordt geacht te blijven bestaan. In geval van online vooruitbetaling is artikel 7 van toepassing;

Na bevestiging van de Reservering door de Klant op de Website/en aanvaarding door Danone, wordt een bevestiging met een overzicht van de Reservering per e-mail aan de Klant gezonden ("Bevestigingsmail") naar het e-mailadres dat in de door de Klant aangemaakte Profiel vermeld staat.

Reserveren voor Levering kan tot 17.00 uur voor Leveringen aangevraagd voor de volgende werkdag, dit alles binnen de bereikbaarheidsuren van de Distrilink Klantenservice.

Als u uw bestelling voor 17.00 uur plaatst, komt uw bestelling de volgende werkdag aan. Wij streven ernaar de volgende levertijden na te leven, maar kunnen deze niet garanderen:

 • Dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag: Levering de volgende werkdag.
 • Zaterdag, zondag of maandag: Levering op dinsdag
 • Feestdag: Levering op de volgende werkdag

Bovengenoemde levertijden zijn geen uitdrukkelijke voorwaarde van de overeenkomst en zijn slechts indicatief. Vertragingen ten opzichte van deze levertijden geven derhalve geen aanleiding tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de koop.

Als u de bestelling niet op de bezorgdatum in ontvangst kunt nemen, zal de bezorger een nieuwe bezorgpoging doen.

Indien de Klant een Reservering vóór de inontvangstneming wenst te annuleren, verzoekt Danone hem dit zo spoedig mogelijk te doen, teneinde onnodige kosten voor Danone te vermijden.

Indien de Reservering online wordt betaald: de Klant is niet verplicht de Producten van de Reservering af te nemen (onverminderd de bepalingen betreffende het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 8). Na controle van de Producten en de Leveringsbon op het Leveringsadres staat het de Klant vrij te beslissen of hij de gereserveerde Producten geheel of gedeeltelijk afneemt. In dit geval zal de Leveringsbon worden aangepast en zullen de geretourneerde Producten door Distrilink in mindering worden gebracht op de Reservering. De definitieve prijs wordt opnieuw berekend. In dit geval zal Distrilink slechts het werkelijk verschuldigde bedrag van het op de betaalkaart gereserveerde bedrag innen. Indien de Klant de Reservering zonder verdere wijziging aanvaardt, zal de prijs van de geleverde Producten van zijn betaalkaart worden vrijgemaakt op de rekening van Distrilink. De koopovereenkomst tussen Danone en de klant komt pas tot stand op het Leveringsadres wanneer de klant de betrokken Producten heeft kunnen controleren en aanvaarden. De voorbereidingskosten zijn ook pas verschuldigd wanneer de koopovereenkomst is gesloten (zie artikel 6 hieronder).

De Klant wordt geacht de op het ticket of de Leveringsbon vermelde Producten (hoeveelheid, aard van de Producten, kwaliteit) definitief te hebben aanvaard door de Producten in ontvangst te nemen of door de Leveringsbon bij Levering te ondertekenen, naargelang wat het eerst gebeurt. Deze aanvaarding laat eventuele verborgen gebreken of de toepassing van een herroepingsrecht onverlet. In ieder geval komt de koopovereenkomst pas tot stand na ontvangst van de Producten door de Klant, nadat hij de Producten heeft kunnen controleren en aanvaarden (of eventueel weigeren).

 1. Aanbod

De op de Site aangeboden Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Danone behoudt zich het recht voor de voorraad te wijzigen.

Voor elke Reservering zal Danone trachten voldoende voorraden van elk product ter beschikking te stellen. Danone kan echter niet garanderen dat er voor elke Reservering Producten in voorraad zijn. Indien het product niet meer beschikbaar is, wordt in het kader van een Levering geen vervangend artikel verstrekt.

 1. Prijzen

Alle op de Website of de Applicatie vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere belastingen en bijdragen. Deze prijzen kunnen echter te allen tijde worden gewijzigd en omvatten niet de eventuele kosten voor de voorbereiding van de Reservering (zie artikel 6 hieronder). De door de Klant te betalen prijzen bij Levering zijn die welke op de Website of de Applicatie worden vermeld op het moment van bevestiging van de Reservering door de Klant.

Danone draagt er naar beste vermogen zorg voor dat de op de Website/Applicatie vermelde informatie en prijzen geen fouten of vergissingen bevatten. Het is echter niet uitgesloten dat er af en toe fouten in de communicatie optreden. In dergelijke gevallen is Danone niet verplicht een overeenkomst aan te gaan op de voorwaarden die uit de plaatsingsfout blijken en is zij niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen daarvan. Danone heeft het recht de informatie en prijzen op de Website/Applicatie te allen tijde aan te passen, met dien verstande dat de informatie en prijzen die op de Website staan vermeld op het moment van bevestiging van de Reservering door de Klant van toepassing blijven, ook indien de informatie of prijzen later op de Website/Applicatie worden aangepast, behoudens in geval van een kennelijke fout, materieel of anderszins.

Dergelijke voordelen kunnen in beginsel niet met andere voordelen of met elkaar worden gecombineerd, gelden alleen voor de aankoop van een gebruikelijke hoeveelheid Producten voor normaal persoonlijk gebruik, moeten steeds op redelijke wijze worden geïnterpreteerd en kunnen bijvoorbeeld nooit leiden tot gratis Producten, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Klanten die kiezen voor Levering hebben geen recht op speciale promoties of acties (zoals spaaraandelen e.d.), noch op personeelskortingen. Op het moment van Levering is het niet mogelijk om te scannen op promoties of speciale aanbiedingen.

De foto's en andere illustraties die worden gebruikt om de Producten te presenteren zijn niet bindend en kunnen Producten of elementen voorstellen die niet in de aangegeven prijs zijn inbegrepen.

 1. Levering

Het totale voor de Levering verschuldigde bedrag is samengesteld uit de verkoopprijs van de op het moment van Levering gereserveerde en daadwerkelijk gekochte Producten, vermeerderd met de specifieke kosten van de Leveringsdienst, zoals bepaald in de onderstaande niet-limitatieve lijst:

De Leveringskosten zijn:

 • 3 euro - voor elke bestelling van slechts 1 doos HiPRO 8x33cl
 • Gratis - voor alle bestellingen die meer dan 1 doos HiPRO 8x33cl bevatten

 

 1. Betaling
 • Bij het plaatsen van een bestelling kan de Klant kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden, namelijk Reservering met vooruitbetaling per betaalkaart (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, Bancontact) of per: Shop Pay, Paypal, G Pay of Bancontact (alleen mogelijk voor de Bezorgservice via de Website of de App).
 • Reserveren voor Levering via de Website of App kan vooraf worden betaald door op de knop "Doorgaan naar betaling" te drukken en "Express betaling" of "Doorgaan naar verzending" en "Nu betalen" te selecteren.
 • De Klant wordt doorgestuurd naar de betaalomgeving van zijn/haar bank. Danone is niet betrokken bij het betalingsproces en aanvaardt terzake dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. Alle Belgische en buitenlandse betaalkaarten zoals VISA, MASTERCARD en MAESTRO worden aanvaard, op voorwaarde dat de bank die de kaart uitgeeft de online betalingsoptie heeft geactiveerd. Danone kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van eventuele extra kosten die de Klant in verband met online-betalingen moet maken, zoals, maar niet beperkt tot, valutawisselkosten die door de emitterende bank worden aangerekend.

Alleen betaalde bestellingen worden verzonden. Betalen bij Levering is niet mogelijk. Klanten die geen consument zijn (onderworpen aan de BTW, openbare instellingen en vrije beroepen) kunnen, in geval van een Reservering voor Levering, betalen door middel van een bankoverschrijving, mits Danone daar vooraf uitdrukkelijk mee instemt. Danone behoudt zich echter het recht voor dit recht te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Alle betalingen via bankoverschrijving moeten onmiddellijk na ontvangst van de factuur plaatsvinden.

 1. Herroepingsrecht voor de consument

Bij de aankoop van Producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument ("herroepingstermijn").

De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door middel van een herroepingsformulier dat op eenvoudig verzoek beschikbaar is via customerservice@distrilink.be en dat moet worden ingevuld en teruggestuurd naar hetzelfde e-mailadres.

Het verzoek moet in die zin ondubbelzinnig zijn en moet vóór het einde van de herroepingsperiode worden ingediend. Hoewel de herroeping mondeling kan geschieden, is het raadzaam dit schriftelijk aan te geven, aangezien de bewijslast van de uitoefening van het herroepingsrecht bij de consument ligt.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zendt hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Danone terug, conform de door service@distrilinksupport.zendesk.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

HiPRO dozen of individuele flessen die al zijn geopend kunnen in geen geval worden geretourneerd.

Tijdens de herroepingstermijn draagt de consument zorg voor de geleverde Producten en de verpakking ervan. De consument draagt zorg voor het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of hij de Producten al dan niet wenst te behouden.

Indien de Consument afziet van de overeenkomst, krijgt hij de aan Distrilink betaalde bedragen in verband met de Reservering terugbetaald, inclusief de kosten van voorbereiding en/of Levering (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van de Consument voor andere Leveringsmethoden dan de door Distrilink standaard aangeboden goedkopere). Deze terugbetaling geschiedt onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen nadat Distrilink in kennis is gesteld van het besluit van de Consument om de overeenkomst te ontbinden. Distrilink vergoedt de Consument met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander middel heeft ingestemd. In ieder geval kunnen aan de consument geen kosten in verband met deze terugbetaling in rekening worden gebracht. Distrilink kan echter de terugbetaling opschorten totdat zij de Producten terug ontvangt of totdat de Consument aan Distrilink bewijst dat de Producten zijn teruggezonden, indien dit eerder is.

Onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat de Consument aan Distrilink heeft meegedeeld dat hij afziet van de overeenkomst ("Retourtermijn"), zendt de Consument de Producten op de volgende wijze terug:

 • De consument stuurt de Producten per post terug (op eigen kosten)

Voornoemde Retourtermijn wordt door de Consument gerespecteerd indien hij de Producten per post (blijkend uit de poststempel) retourneert en door de bezorgdienst van Distrilink laat terugnemen terwijl de Retourtermijn loopt. De consument draagt in dit verband alle directe kosten.

De consument is alleen verantwoordelijk voor waardeverlies van de Producten als gevolg van gebruik van de Producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, het merk of de goede werking van de Producten vast te stellen.

Uitzondering op het herroepingsrecht

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

 • Levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheidsdatum hebben (=minder dan zestig (60) dagen) (bv. zuivelproducten);
 • Levering van verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en geopend zijn.
 • De Levering van Producten die door hun aard onherroepelijk met andere Producten zijn vermengd.

Dit geldt bijvoorbeeld niet voor levensmiddelen waarvan de verpakking is geopend of voor Producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

 1. Verantwoordelijkheid

Danone is niet aansprakelijk jegens de Klant indien :

 • deze de Producten niet voor het beoogde doel heeft gebruikt;
 • het betrokken product door deze laatste is aangepast, gewijzigd of gerepareerd;
 • het betrokken product door de wil of nalatigheid van de Klant is beschadigd;
 • het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

U bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De procedure voor het retourneren van een product aan ons wordt uiteengezet in deze AV.

Het ophalen van de voorbehouden Producten en de uitvoering van de aangeboden diensten vormen slechts een middelenverbintenis van Danone. Danone kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de  Levering van gereserveerde Producten niet of te laat plaatsvindt. In dat geval zal Danone, voor zover mogelijk, contact opnemen met de Klant om hem in staat te stellen zijn Reservering geheel of gedeeltelijk te annuleren of het tijdstip van Levering te wijzigen. Danone is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de klant niet te voorzien was.

Om een Reservering te maken moet de Klant meerderjarig zijn of toestemming hebben van zijn/haar ouder of voogd.

Danone heeft steeds het recht een Reservering te weigeren of te annuleren indien er een voorafgaand geschil met de betrokken Klant bestaat, indien de Klant de Website niet correct gebruikt en/of indien de Klant herhaaldelijk heeft nagelaten een bevestigde en niet geannuleerde Reservering binnen de vereiste termijn af te halen. Bovendien heeft Danone steeds het recht contact op te nemen met de Klant om de juistheid van de Reservering te verifiëren, alsook om een Reservering te beperken indien de gereserveerde hoeveelheden onredelijk groot zijn (bijvoorbeeld een aantal Producten dat niet gebruikelijk is voor een eindgebruik) en een andere hoeveelheid voor te stellen of een nieuw Leveringstijdstip vast te stellen.

Dit hoofdstuk over aansprakelijkheid laat specifieke uitsluitingsgronden voor aansprakelijkheid elders in de Algemene Voorwaarden onverlet.

 1. Persoonsgegevens

In haar contacten met haar Klanten leeft Danone de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") na. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de ”Privacy Policy”, zoals vermeld op de website.

 1. Producteigendom en naleving

De Producten blijven eigendom van Danone tot volledige betaling van de prijs door de Klant. Tenzij de wet anders bepaalt, gaan de risico's op de Klant over op het moment dat hij de Producten in ontvangst neemt.

In termen van product conformiteit :

 • Danone streeft ernaar betrouwbare gegevens van haar leveranciers te ontvangen en deze betrouwbare gegevens op haar Website en de Applicatie te vermelden. Danone kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze gegevens. Er kunnen verschillen optreden tussen de gegevens op de Website/Applicatie en de gegevens op de productetiketten, met name om technische redenen als gevolg van voorraadrotatie. De op de website/toepassing beschikbare gegevens vervangen niet de gegevens op de productetiketten. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert de informatie op de productetiketten.
 • Danone garandeert dat de Producten voldoen aan redelijke verwachtingen inzake betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
 • Danone garandeert dat de Producten op de datum van totstandkoming van de verkoopovereenkomst voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst dient de Klant de Producten te keuren op zichtbare gebreken en overeenstemming met de door de Klant op de Website/Applicatie gemaakte Reservering. In het bijzonder zal de Klant, alvorens de koopovereenkomst te sluiten en vóór elk verbruik van de Producten, de op de etiketten vermelde productgegevens (waaronder bijvoorbeeld allergenen) controleren. De Klant ziet uitdrukkelijk af van elke vordering tegen Danone in geval van afwijkingen. Alle gegevens worden door de leverancier verstrekt via Trustbox, eigendom van GS1. Voor meer informatie, zie http://www.gs1belu.org.

Indien de Klant een niet-conformiteit of een zichtbaar gebrek constateert, dient hij Danone daarvan onmiddellijk en vóór het sluiten van de overeenkomst op straffe van verval in kennis te stellen. Het voorgaande vormt geen uitzondering op het volgende:

 • De rechten erkend door artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de Klant een Consument is.
 • De rechten erkend door artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de Klant geen Consument is, in welk geval Danone, tot bewijs van het tegendeel, steeds geacht wordt geen kennis te hebben gehad van het verborgen gebrek.

 

 1. Bewijsmateriaal

De Klant stemt ermee in dat de geregistreerde communicatie en elektronische bestanden als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt. De Klant stemt er tevens mee in dat telefoongesprekken met Danone kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van relevante feiten.

 1. Vragen en klachten

Bij een beschadigde bestelling kunt u contact opnemen met customerservice@distrilink.be en foto's bijvoegen.

Bij vragen of opmerkingen is Consumer Careline Belgium bereikbaar op het gratis nummer 0800 134 57, per e-mail of via het online contactformulier op het volgende adres:

Danone

Consumer Careline

Werkhuizenkaai 159-160

1000 Brussel

België

Danone stelt alles in het werk om zo snel mogelijk, zo mogelijk binnen 72 uur, op een klacht te reageren en streeft altijd naar een bevredigende oplossing.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op elk geschil is het Belgische recht van toepassing. Alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 1. Overmacht

In geval van overmacht is Danone niet verplicht zijn verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. In dat geval heeft Danone het recht diens verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, of uw bestelling definitief te annuleren. Onder “overmacht” wordt verstaan elke van de wil van Danone onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Deze omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stakingen, lock-outs, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, stroomstoringen, storingen in de gebruikte netwerken, (telecommunicatie)lijnen of communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de Danone Website en Applicatie, niet of niet-tijdige Levering door leveranciers of andere derden en het niet ontvangen van toestemming van de autoriteiten.

 1. Annulatie

Danone behoudt zich het recht voor een bevestigde Reservering te allen tijde te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds, in de volgende gevallen:

- De bank die de betaalkaart van de klant heeft uitgegeven, aanvaardt de transactie niet;

- Ongeldigverklaring van de transactie door de betalingsverwerker ;

- De door de Klant verstrekte informatie is onvolledig en/of onjuist.

Danone behoudt zich tevens het recht voor een Reservering geheel of gedeeltelijk te annuleren indien de Producten waarop de Reservering betrekking heeft niet meer beschikbaar zijn, of in geval van andere ernstige en gerechtvaardigde redenen, die zij aan de Klant zal meedelen. In dit geval zal Danone het initiatief nemen om de Klant via de door de Klant verstrekte online rekeninggegevens te informeren en in voorkomend geval de op de betaalkaart van de Klant gereserveerde bedragen vrij te geven.

Danone kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging bij de bereiding of niet-bereiding van alle bestelde goederen. In geval van vertraging of onbeschikbaarheid van bestelde Producten verbindt Danone zich ertoe, voor zover mogelijk, contact op te nemen met de Klant en hem de mogelijkheid te bieden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren, vóór de Levering.

 1. Misbruik

In geval van oneigenlijk gebruik van de Website en de Applicatie of herhaaldelijk verzuim van de Klant om bestellingen te innen, behoudt Danone en/of een van haar dochterondernemingen zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om haar belangen te beschermen en vergoeding van de geleden schade te verkrijgen. Na twee niet-invorderingen kan uw Profiel worden geblokkeerd.